نمایش فایل: مبانی نظری و پیشینه تحقیق حفظ و نگهداری نیروی انسانی

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق حفظ و نگهداری نیروی انسانیرا مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:مبانی نظری حفظ و نگهداری نیروی انسانی,پیشینه تحقیق حفظ و نگهداری نیروی انسانی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش حفظ و نگهداری نیروی انسانی,پیشینه تحقیق و مبانی نظری حفظ و نگهداری نیروی انسانی,دانلود مبانی نظری حفظ و نگهداری نیروی انسانی,دانلود پیشینه تحقیق حفظ و نگهداری نیروی انسانی,فصل دوم پایان نامه حفظ و نگهداری نیروی انسانی

دانلود مبانی نظری رشته مدیریت

مقدمه

یكی از وظایف اصلی مدیران پس از جذب و بهسازی نیروی حفظ و نگهداشت منابع انسانی است . به همین منظور صاحب نظران از سه فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی متشکل از : جذب،بهسازی،(آموزش) و حفظ نگهداشت منابع انسانی مهمترین آن را که فرایند حفظ و نگهداشت است ،ذکر نموده اند .در صورتی که سازمانی در صورت جذب و بهسازی نیروی کار موفق شود ، ولی در حفظ و نگهداشت آن کوتاهی نماید و بنا به دلایلی زمینه های افت نیروی انسانی موجودش را فراهم نمایددر نیل به اهداف خود دچار شکست خواهد شد .به عبارتی، حتی اگر کارمند یابی ، انتخاب آموزش و سایر اقدامات پرسنلی به نحو شایسته انجام شود ، ولی توجه کافی به فرایند نگهداشت نگردد ،نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود .

. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل می‌شود كه می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم كاركنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط كار، اجرای برنامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است كه تقویت‌كننده روحیه علاقمندی كاركنان به كار و محیط كار می‌باشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بكارگیری این موارد امنیت شغلی در كاركنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی می‌شود كه این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار است

2-1-1مدیریت چیست؟

سازمان برای نیل به مقاصد خود و جهت دادن به فعالیتهای کارکنان در راستای هدفهایش به سرپرستی، نظارت، هماهنگی و هدایت نیاز دارد. مجموعۀ وظایفی که رفتار و فعالیت سازمان را در مسیر هدف تنظیم، تصحیح،تقویت و راهنمایی می کند مدیریت نامیده می شود. همۀ سازمانهای رسمی برای استمرار و تداوم فعالیت خود به مدیریت نیاز دارند. فقدان مدیریت موجب ناهماهنگی،انحراف از هدف، اتلاف وقت و انرژی می شود و سازمانها را به نابسامانی و از هم پاشیدگی می کشاند.( عشاقی،25:1391)

سازمان و مدیریت لازم و ملزوم یکدیگرند ، وجود یکی بدون دیگری بی معناست . مدیر در سازمان فعالیت می کند و هیچ سازمانی از مدیریت بی نیاز نیست. (فیصی ، 1387 :8)

2-1-2 تعریف مدیریت

برای مدیریت تعریفهای گوناگونی از ابعاد مختلف ارائه شده است . اگر مدیریت فرایندی باشد که مدیر برای تحقق هدفهای سازمان آن را پی می گیرد،تعریف فرآیندی ارائه می گردد. فرآیند به معنای شیوۀ نظام یافتۀ اجرای فعالیتهاست.

مدیریت عبارت است از فرآیند برنامه ریزی،سازماندهی ، هدایت و نظارت بر کار اعضای سازمان و کاربرد کلیۀ منابع قابل دسترسی به هدفهای تعیین شدۀ سازمان .

مدیریت به عنوان «هنر انجام دادن کارها به وسیلۀ دیگران» نیز تعریف شده است. زیرا مدیران با اتخاذ تدابیری برای انجام کارها توسط دیگران و نه شخص مدیر به اهداف سازمان نایل می شوند. ( فیصی ، 9:1387)

2-1-3 ابعاد مدیریت منابع انسانی

ابعاد مختلف مدیریت منابع انسانی را در چار چوب یک سیستم تنظیم شده ارائه کرده است :

در این سیستم درون داد ، شامل ارزش های منابع و تسهیلات ، اطلاعات و تکنولوژ ی می باشد که برای تمام سازمانها بنا به نحوه ی فعالیت آنها متفاوت هستند . همچنین در یک سیستم منابع انسانی برون داد ، شامل تامین نیروی انسانی ، رضایتمندی کارکنان و اهداف اجتماعی می شود . این اهداف با فعالیتهایی چون جذب ، بهسازی ، نگهداری و کاربرد نیروی انسانی است در کوتاه مدت و بلند مدت به ثمر خواهند رسید . در این راستا ، عوامل محیطی چون قوانین و مقررات دولتی ، واکنش های محیطی ، قوانین شورای مرکزی مربوط به سازمان و ... نیز در سیستم مذکور دخیل هستند. (میر سپاسی ،25:1374)

با توجه به ابعاد فوق ، می توان مدیریت منابع انسانی را به سه فرایند جذب ، بهسازی و نگهداری تفکیک کرد . لذا بعد از توضیح سیر تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی ، این سه فرایند تشریح میشوند .

فهرست مطالب

مفاهیم و جایگاه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی

2-1مقدمه

2-1-1مدیریت چیست؟

2-1-2 تعریف مدیریت

2-1-3 ابعاد مدیریت منابع انسانی

2-1-4 سیر تکامل مدیریت منابع انسانی

2-1-5 اهداف سیستم مدیریت منابع انسانی

2-1-6 چرخه مدیریت منابع نسانی

2-1-7 فرایند جذب (کارمند یابی

2-1-8 فرایند بهسازی (آموزش) منابع انسانی

2-1-9 نظام حفظ و نگهداشت منابع انسانی

2-1-10 با چه فرمولی می‌توان نیرو‌های یک سازمان را حفظ و ابقاء کرد؟

2-1-11علت مشارکت و کناره گیری مردم از برخی فعالیت‌ها چیست؟

2-1-12مدیر یک سازمان باید جهت حفظ استعداد‌های ‌شرکت خود 10 ویژگی زیر را داشته باشد

2-1-13اهمیت حفظ و نگهداشت کارکنان

2-1-14خدمات رفاهی

2-1-15ایجاد شرکت های تعاونی مصرف

2-1-16مهد کودک در جوار محیط کار

2-1-17پرداخت کمک های نقدی و غیر نقدی

2-1-18برقراری سرویس رفت آمد

2-1-19بازدید های رفاهی

(الف) عیادت بیمار

(ب) شرکت در مراسم عزاداری

2-1-20فعالیت های فرهنگی

2-1-21ایجاد اماکن رفاهی- ورزشی برای کارکنان و خانواده های آنان

2-1-22ایجاد غذاخوری در محیط کار

2-1-23ایجاد تعاونی های مسکن و تهیه ی مسکن ارزان قیمت برای کارکنان

2-1-24بیمه وبازنشستگی

2-1-25بازنشستگی

2-1-26هدف طرح های بازنشستگی

2-1-27 مزایای بازنشستگی

الف)بیمه

ب)بیمه عمر

ج)بیمه خدمات درمانی

د) بیمه بیکاری

2-1-28بهداشت و ایمنی

الف)ویژگیهای مشترک بهداشت و ایمنی

ب)سلامت ایمنی و رفاه کارکنان:

ج)برنامه های آموزشی و انگیزشی:

2-1-29بهداشت و درمان

الف)معاینات پزشکی

ب)خدمات درمانی

2-1-30مبارزه با مصرف الکل و مواد مخدر

2-1-31مهندسی عوامل انسانی انسانی ( ارگونومی)

الف)خدمات مشاوره ای

ب)کمک های فکری و روانپزشکی

ج)اهمیت مشارکت کارمندان در عملکردهای مربوط به حفظ استعدادها

2-2-16چارچوب نظری تحقیق

2-2-17خلاصه تحقیقات انجام شده

منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

امنیت کشورها و انرژی هسته ای:خلع سلاح,امنیت کشورها,انرژی هسته ای,معاهدات NPT CTBT ,آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای,دانلود مقاله امنیت کشورها و انرژی هسته ای,حقوق و تعهدات كشورهای عضو در خصوص اجرای معاهدات هسته ای,روند تدوین معاهدات هسته‌ای

ارزیابی اخلاقی و روانی سقط جنین و بررسی فقهی و حقوقی آن از نگاه شیعه:دانلود پایان نامه سقط جنین,ارزیابی اخلاقی و روانی سقط جنین و بررسی فقهی و حقوقی آن از نگاه شیعه,بررسی اخلاقی و روانی سقط جنین,سقط جنین در فقه امامیه,بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین از نگاه امامیه,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه رشته حقوق

شناخت و تولید منابع هارمونیکها ، نحوه محاسبه آنها و استاندارد مجاز آنها در ایران و جهان:تولید منابع هارمونیک,شناخت منابع هارمونیک,نحوه محاسبه هارمونیكها,استاندارد مجاز هارمونیكها در شبكه برق ایران و جهان,شناخت و تولید منابع هارمونیکها ، نحوه محاسبه آنها و استاندارد مجاز آنها در ایران و جهان,دانلود پاورپوینت رشته برق

پروپوزال تبیین رابطه توانمندسازها، عملکرد و پایداری زنجیره تامین:زنجیره تامین پایدار,عملکرد زنجیره تامین,پایداری زنجیره تامین,توانمندسازهای زنجیره تامین,اندازه گیری پایداری زنجیره تامین,شاخص های عملکرد زنجیره تامین,مدیریت زنجیره تامین پایدار و ضرورت بررسی آن,مدیریت زنجیره تأمین پایدار از نظریه تا مدلسازی,پروپوزال در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار

مقاله کامل پسته:اثر شور ی بر جذب و انتقال عناصر غذایی در پسته,پسته,مناطق پسته خیز,كشت و تولید پسته,نیازهای اكولوژیكی درخت پسته,دانلود مقاله کامل پسته,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق,خرید پایان نامه

از هوش هیجانی تا موفقیت:از هوش هیجانی تا موفقیت,هوش هیجانی,هوش اجتماعی,هوش هیجانی چه رابطه ای با ضریب هوشی دارد

جنبشهای رادیکال آزاد پلی مر سازی C8H8 در رئاکتردیسک چرخشی:دانلود جنبشهای رادیکال آزاد پلی مر سازی C8H8 در رئاکتردیسک چرخشی,پلی مر سازی C8H8,رئاکتردیسک چرخشی,جنبشهای رادیکال آزاد,پلیمرسازی در دسته راکتورهای متعارف,پلی مرسازی در رئاکتر دیسک چرخشی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه رشته شیمی,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل

مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن برای حل مسایل زمانبندی:حل مسایل زمانبندی,مسئله فروشنده دوره گرد,مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن,مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن برای حل مسایل زمانبندی,دانلود مقالات کارشناسی ارشدکامپیوتر,دانلود مقالات کارشناسی ارشد نرم افزار,دانلود مقالات ارشد نرم افزار

پاورپوینت آشنایی با ترانسفورماتورها :پاورپوینت آشنایی با ترانسفورماتورها ,تاریخچه ترانسفورماتورها,ترانسفور چیست؟,قانون فارادی,اجزای ترانسفورماتور,هسته,هسته آهن ,مدار معادل,تلفات انرژی,تلفات انرژی در هسته فرومغناطیس,سیستم های خنک کنندگی در ترانسفورماتور,روغن ترانسفورماتور,تست ترانسفورماتورها,

بررسی و مقایسه مدل های ارزیابی منابع انسانی:مقایسه مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان,مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان,انواع مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان,مدل های نوین ارزیابی عملکرد کارکنان,پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان,پایان نامه مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان,انواع مدل های ارزیابی عملکرد سازمان,انواع روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان,شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان